Có 1 kết quả:

吃茶 cật trà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận trà. Chỉ việc nhà gái nhận đồ sính lễ.