Có 1 kết quả:

固窮 cố cùng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giữ vững đức mình dù gặp khó khăn nghèo khổ. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hĩ” 君子固窮, 小人窮斯濫矣 (Vệ Linh Công 衛靈公) Người quân tử khi cùng khốn vẫn cố giữ tư cách của mình, kẻ tiểu nhân khốn cùng thì phóng túng làm càn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ vững, ở yên với sự nghèo khổ. Chỉ đức quân tử.

Một số bài thơ có sử dụng