Có 1 kết quả:

穀道 cốc đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuật trường sinh của đạo gia.
2. Hậu khiếu, tức bộ phận từ ruột già đến hậu môn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối tu tiên, trường sinh của đạo gia thời cổ, tức nhịn ăn mà vẫn sống — Một tên chỉ cái hậu môn.