Có 1 kết quả:

穀種 cốc chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống lúa, ngô….