Có 2 kết quả:

穀風 cốc phong谷風 cốc phong

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Gió xuân. § Cũng như “đông phong” 東風.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió thổi, giúp vào việc sinh trưởng của ngũ cốc, tức gió hướng đông, gió lành.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Gió xuân. Cũng như “đông phong” 東風. Còn viết là “cốc phong” 穀風.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cốc phong 穀風.

Một số bài thơ có sử dụng