Có 2 kết quả:

貢士 cống sĩ贡士 cống sĩ

1/2

cống sĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

kẻ sĩ được tiến cử lên

Từ điển trích dẫn

1. Người ứng thí tiến sĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò giỏi được tiến cử — Người thi trong kì thi Hội.

Một số bài thơ có sử dụng

cống sĩ

giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ sĩ được tiến cử lên