Có 1 kết quả:

鼓角 cổ giác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trống và tù và, hai loại nhạc khí dùng làm hiệu lệnh trong quân, đêm thì dùng để điểm canh. ◇Vu Khiêm 于謙: “Ngũ canh nhân tận khởi, Cổ giác động biên thành” 五更人盡起, 鼓角動邊城 (Tòng quân ngũ canh chuyển 從軍五更轉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trống và tù và bằng sừng, dùng trong quân đội thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng