Có 1 kết quả:

古學 cổ học

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Môn học nghiên cứu kinh điển, văn tự thời xưa.
2. Phiếm chỉ học thuật cổ đại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái học thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng