Có 1 kết quả:

古錄 cổ lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách ghi chép chuyện xưa. Đoạn trường tân thanh có câu: » Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh «.