Có 1 kết quả:

鈷鉧 cổ mẫu

1/1

cổ mẫu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bàn là, bàn ủi

Từ điển trích dẫn

1. Bàn ủi, bàn là.

Một số bài thơ có sử dụng