Có 1 kết quả:

股票 cổ phiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tờ chứng khoán (có cổ phần trong một công ti).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy chứng minh có cổ phần trong công ti.