Có 2 kết quả:

古風 cổ phong古风 cổ phong

1/2

cổ phong

phồn thể

cổ phong

giản thể

Từ điển phổ thông

thời cổ, thời xưa