Có 1 kết quả:

古初 cổ sơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời thật xa xưa, lúc bắt đầu có nhân loại.

Một số bài thơ có sử dụng