Có 1 kết quả:

股息 cổ tức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền lời chia cho các cổ phần trong công ti.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền lời chia cho các cổ phần trong công ti.