Có 12 kết quả:

共 củng孒 củng孓 củng巩 củng廾 củng拱 củng栱 củng珙 củng蛩 củng跫 củng輁 củng鞏 củng

1/12

củng [cung, cộng]

U+5171, tổng 6 nét, bộ bát 八 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Cùng. ◎Như: “cộng minh” 共鳴 cùng kêu.
2. (Phó) Cả thảy, tổng cộng. ◎Như: “cộng kế” 共計 tính gồm cả, “lam tử lí cộng hữu thập khỏa tần quả” 籃子裡共有十顆蘋果 trong giỏ có tất cả mười trái táo.
3. (Động) Chung hưởng. ◇Luận Ngữ 論語: “Nguyện xa mã y khinh cừu dữ bằng hữu cộng, tệ chi nhi vô hám” 願車馬衣輕裘與朋友共, 敝之而無憾 (Công Dã Tràng 公冶長) Mong có xe, ngựa, áo cừu nhẹ chung hưởng với bạn bè, dù có hư nát cũng không tiếc.
4. (Tính) Như nhau, tương đồng. ◎Như: “cộng thức” 共識 quan niệm, ý tưởng như nhau.
5. (Liên) Với, và. ◇Vương Bột 王勃: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc” 落霞與孤鶩齊飛, 秋水共長天一色 (Đằng Vương Các tự 滕王閣序) Ráng chiều với cánh vịt trời đơn chiếc cùng bay, nước thu với bầu trời dài một sắc.
6. Một âm là “cung”. (Động) Cung cấp. § Thông “cung” 供.
7. (Tính) Kính. § Thông “cung” 恭. ◇Tả truyện 左傳: “Phụ nghĩa, mẫu từ, huynh hữu, đệ cung, tử hiếu” 父義, 母慈, 兄友, 弟共, 子孝 (Văn công thập bát niên 文公十八年) Cha tình nghĩa, mẹ từ ái, anh thân thiết, em cung kính, con hiếu đễ.
8. (Danh) Họ “Cung”.
9. Một âm là “củng”. (Động) Chắp tay. § Thông “củng” 拱.
10. (Động) Vây quanh, chầu về, hướng về. § Thông “củng” 拱. ◇Luận Ngữ 論語: “Vi chánh dĩ đức, thí như bắc thần, cư kì sở, nhi chúng tinh củng chi” 為政以德, 譬如北辰, 居其所, 而眾星共之 (Vi chánh 為政) Trị lí (làm việc trị dân) mà dùng đức (để cảm hóa), thì cũng như sao bắc đẩu ở chỗ của nó, mà các sao khác hướng về cả.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chắp tay (dùng như 拱, bộ 扌);
② Xoay vòng xung quanh, vây quanh (dùng như 拱, bộ 扌): 居其所而衆星共之 Ở vào chỗ của nó mà các sao khác chầu xung quanh (Luận ngữ: Vi chính).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng về. Quay chầu về — Một âm khác là Cộng.

Tự hình 5

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

củng [quyết]

U+5B52, tổng 3 nét, bộ tử 子 + 0 nét
phồn thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

(xem: kiết củng 孑孒,孑孓)

Từ điển trích dẫn

1. § Ngày xưa cũng như chữ “củng” 孓.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Kiết củng 孑孒, vần Kiết — Một âm khác là Quyết. Cũng viết 孓.

Tự hình 2

Từ ghép 1

củng [quyết]

U+5B53, tổng 3 nét, bộ tử 子 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

(xem: kiết củng 孑孒,孑孓)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Kiết củng” 孑孓 ngắn, nhỏ.
2. (Danh) “Kiết củng” 孑孓: xem “kiết” 孑.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngắn, vật gì thẳng mà ngắn gọi là quyết.
② Một âm là củng. Kiết củng 孑孓 con bọ gậy, sau hoá ra con muỗi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngắn;
② Xem 孑孓 [jiéjué].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Kiết củng 孑孓, vần Kiết — Một âm khác là Quyết. Cũng viết 孒.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

củng

U+5DE9, tổng 6 nét, bộ công 工 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vững chắc, bền chặt

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鞏.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bền chặt, củng cố;
② (văn) Buộc đồ bằng da;
③ (văn) Sấy lửa;
④ [Gông] (Họ) Củng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng tay lại mà ôm giữ vật gì. Như chữ Củng 㧬.

Tự hình 2

Dị thể 2

củng [nhập, trấp]

U+5EFE, tổng 3 nét, bộ củng 廾 + 0 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

chắp tay

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chắp tay.
2. (Danh) Hai mươi. § Cũng như “nhập” 廿.

Từ điển Thiều Chửu

① Chắp tay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chắp hai tay lại — Tên một bộ trong các bộ chữ Trung Hoa.

Tự hình 6

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

củng

U+62F1, tổng 9 nét, bộ thủ 手 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

chắp tay cung kính

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chắp tay (tỏ ý cung kính). ◎Như: “củng thủ” 拱手 chắp tay. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Lộ củng nhi lập” 子路拱而立 (Vi tử 微子) Tử Lộ chắp tay đứng (đợi).
2. (Động) Vây quanh, nhiễu quanh. ◎Như: “chúng tinh củng nguyệt” 眾星拱月 đám sao vây quanh mặt trăng.
3. (Động) Khom, gù, uốn cong (phần trên hay trước của thân thể). ◎Như: “miêu nhi củng khởi thân thể” 貓兒拱起身體 con mèo khom mình nhổm dậy.
4. (Động) Trổ, đâm ra, nhú ra. ◎Như: “miêu nhi củng xuất thổ” 苗兒拱出土 mầm nhú ra khỏi mặt đất.
5. (Động) Đùn, đẩy ra, thôi thúc. ◎Như: “tha bị đại gia củng xuất lai đương đại biểu” 他被大家拱出來當代表 anh ấy bị mọi người đẩy ra làm đại biểu.
6. (Tính) Có thể dùng hai tay ôm được. ◇Tả truyện 左傳: “Nhĩ mộ chi mộc củng hĩ” 爾墓之木拱矣 (Hi công tam thập nhị niên 僖公三十二年) Cây ở mộ ông bằng một vòng tay.
7. (Tính) Có hình vòng cung. ◎Như: “củng kiều” 拱橋 cầu vòng cung, “củng môn” 拱門 cổng hình vòng cung.

Từ điển Thiều Chửu

① Chắp tay, chắp tay tỏ ý cung kính gọi là củng.
② Chét, hai bàn tay vùng lại với nhau gọi là củng.
③ Vùng quanh, nhiễu quanh.
④ Cầm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chắp tay;
② Chét hai bàn tay lại với nhau;
③ Vây bọc, vây quanh, vòng quanh: 衆星拱月 Các vì sao vây bọc mặt trăng;
④ Khom, gù, uốn cong: 黑貓拱了拱腰 Con mèo đen uốn lưng;
⑤ Đùn, đẩy, ủi, chui ra: 用身子拱開了大門 Lấy thân mình đẩy cửa; 豬用嘴拱地 Lợn ủi đất bằng mỏm; 蟲子拱土 Sâu đùn đất;
⑥ Trổ ra, đâm ra, nhú ra: 苗兒拱出土 Mầm nhú ra khỏi mặt đất;
⑦ (văn) Cầm;
⑧ Vòm, hình cung: 拱式涵洞 Cống nước hình cung; 拱道 Đường vòm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chắp hai tay lại — Cầm nắm — Ôm giữ — Chầu quanh — Hướng về.

Tự hình 3

Dị thể 4

Từ ghép 9

Một số bài thơ có sử dụng

củng

U+6831, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cột trụ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trụ ngắn trên xà nhà.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðẩu củng 斗栱 cái trụ ngắn trên xà.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cột lớn, cọc lớn, trụ, cây chống: 鬥栱 Cây trụ ngắn trên xà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cọc gỗ lớn để cột trâu.

Tự hình 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

củng

U+73D9, tổng 10 nét, bộ ngọc 玉 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. (một loại ngọc)
2. huyện Củng (ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Viên ngọc bích lớn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Một loại ngọc;
② Tên huyện: 珙縣 Huyện Củng (ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên ngọc bích thật lớn. Cũng gọi là Củng bích.

Tự hình 2

Dị thể 3

củng [cung, cùng]

U+86E9, tổng 12 nét, bộ trùng 虫 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Con mã lục (một loại côn trùng thân tròn dài, có nhiều chân, có thể dùng làm thuốc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ con cuốn chiếu — Các âm khác là Cung, Cùng.

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

củng [cung]

U+8DEB, tổng 13 nét, bộ túc 足 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng châm dặm xuống đất.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

củng

U+8F01, tổng 13 nét, bộ xa 車 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Củng trục 輁軸.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1

củng

U+978F, tổng 15 nét, bộ cách 革 + 6 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

vững chắc, bền chặt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lấy da buộc đồ vật.
2. (Động) Làm cho bền vững. ◎Như: “củng cố” 鞏固 làm cho bền vững.
3. (Động) Đem sức làm việc, cần lao.
4. (Động) § Thông “khủng” 恐.
5. (Danh) § Thông “củng” 栱.
6. (Danh) Họ “Củng”.

Từ điển Thiều Chửu

① Bền chặt.
② Lấy da buộc đồ.
③ Sấy lửa.
④ Họ Củng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bền chặt, củng cố;
② (văn) Buộc đồ bằng da;
③ (văn) Sấy lửa;
④ [Gǒng] (Họ) Củng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy dây da mà cột cho chắc lại — Chắc chắn, bền vững.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng