Có 1 kết quả:

拱極樂吟集 củng cực lạc ngâm tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ bằng chữ Hán của Trần Ích Tắc đời Trần. Xem tiểu sử tác giả ở vần Tắc.