Có 1 kết quả:

拱形 củng hình

1/1

củng hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình cung, hình vòm, hình vòng cung