Có 1 kết quả:

救恩 cứu ân

1/1

cứu ân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứu giúp, cứu thoát