Có 1 kết quả:

救主 cứu chúa

1/1

cứu chúa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người cứu tinh, người cứu thoát