Có 1 kết quả:

救危 cứu nguy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ khỏi lúc hiểm nghèo.