Có 1 kết quả:

救人度世 cứu nhân độ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp người vớt đời.