Có 1 kết quả:

救人如救火 cứu nhân như cứu hoả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cứu người như chữa cháy, không được chần chờ chậm chạp. ◇Tiết Nhân Quý chinh Liêu sự lược 薛仁貴征遼事略: “Nhân Quý đạo: "Cứu nhân như cứu hỏa." Tiền phùng Liêu binh, Nhân Quý hoành kích nhập trận, tả hữu xung đột” 仁貴道:『救人如救火.』前逢遼兵, 仁貴橫戟入陣, 左右衝突.