Có 1 kết quả:

舉足輕重 cử túc khinh trọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cất chân về bên nào thì nặng về nên ấy. Chỉ sự việc ở địa vị trọng yếu, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng trên toàn cục. ◎Như: “quốc kiến kế hoạch cử túc khinh trọng, yếu thẩm thận quy hoạch dữ thảo luận, tài khả phó chư thi hành” 國建計畫舉足輕重, 要審慎規劃與討論, 才可付諸施行.