Có 1 kết quả:

乾薑 can khương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gừng khô làm thuốc.