Có 1 kết quả:

膏脂 cao chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu mỡ. Chất béo nuôi cơ thể — Chỉ chung sự sống, hoặc những thứ bảo tồn sự sống.

Một số bài thơ có sử dụng