Có 1 kết quả:

翺翔 cao tường

1/1

cao tường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rong chơi, ngao du, đùa bỡn

Một số bài thơ có sử dụng