Có 1 kết quả:

甄拔 chân bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét tài năng mà tiến cử lên.