Có 1 kết quả:

真臘 chân lạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một nước thời cổ (từ thế kỉ thứ bảy tới thế kỉ thứ mười bảy), nay thuộc về nước Cam Bốt. Đời Hán gọi là “Phù Nam” 扶南, tới đời Đường mới gọi là “Chân Lạp” 真臘.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước thời cổ, ở phía nam tỉnh Bình Thuận của nước ta gồm hai phần, một là Thuỷ Chân Lạp, đã bị diệt, đất cũ là Nam phần ngày nay, một là Lục Châu Lạp, tức là Cộng Hoà Khmer ngày nay.

Một số bài thơ có sử dụng