Có 2 kết quả:

坁 chì坻 chì

1/2

chì [chỉ]

U+5741, tổng 7 nét, bộ thổ 土 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đống đất cao ở trong nước

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng