Có 2 kết quả:

坁 chì坻 chì

1/2

chì [chỉ]

U+5741, tổng 7 nét, bộ thổ 土 + 4 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đống đất cao ở trong nước

Tự hình

Một số bài thơ có sử dụng

chì [chỉ, để, trì]

U+577B, tổng 8 nét, bộ thổ 土 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh