Có 1 kết quả:

至言 chí ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời đạt tới lẽ cùng cực. ◇Trang Tử 莊子: “Chí ngôn bất xuất, tục ngôn thắng dã” 至言不出, 俗言勝也 (Thiên địa 天地) Lời cực cao không phát ra vì bị những lời thế tục át mất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đạt tới lẽ cùng cực.