Có 1 kết quả:

隻立 chích lập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đứng một mình. § Cũng nói “cô lập” 孤立.