Có 1 kết quả:

正大 chính đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngay thẳng lớn rộng, chỉ tính quân tử.