Có 1 kết quả:

正宗 chính tông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng dõi đích thực, dòng dõi chính.