Có 1 kết quả:

正中 chính trung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng giữa, chỉ sự ngay thẳng, không thiên lệch — Giữa trưa, mặt trời ở giữa trời. Như Chính ngọ.

Một số bài thơ có sử dụng