Có 2 kết quả:

啁 chù裯 chù

1/2

chù [chu, triêu, trào, trù]

U+5541, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh