Có 1 kết quả:

注引 chú dẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giảng giải, khiến người đọc hiểu được câu văn.