Có 2 kết quả:

章阳 chương dương章陽 chương dương

1/2

chương dương

giản thể

Từ điển phổ thông

(tên đất)