Có 1 kết quả:

酌量 chước lượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghĩa gốc chỉ cân lường rượu gạo, sau phiếm chỉ đắn đo, cân nhắc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhất diện tựu khiếu liễu Phượng Thư lai, cáo tố liễu Phượng Thư, mệnh tha chước lượng khứ bạn lí” 一面就叫了鳳姐來, 告訴了鳳姐, 命他酌量去辦理 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Một mặt cho gọi Phượng Thư lại, bảo cho Phượng Thư biết, rồi sai lo liệu thu xếp công việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cân nhắc, xê xích sao cho thoả đáng.