Có 1 kết quả:

灼明 chước minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng tỏ, rõ ràng.