Có 2 kết quả:

枕头 chẩm đầu枕頭 chẩm đầu

1/2

chẩm đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái gối đầu