Có 1 kết quả:

指引 chỉ dẫn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ bảo hướng dẫn. ◇Lữ Nham 呂岩: “Nhược ngộ cao nhân chỉ dẫn, Đô lai bất phí công trình” 若遇高人指引, 都來不費功程 (Tây giang nguyệt 西江月, Từ chi nhị 詞之二).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trỏ đường và đưa đi, ý nói bảo rõ cho biết mà làm.

Một số bài thơ có sử dụng