Có 1 kết quả:

指諭 chỉ dụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời vua nói với quan hoặc dân để bày rõ ý mình.