Có 1 kết quả:

紙老虎 chỉ lão hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cọp giấy, chỉ sự mạnh mẽ bề ngoài.