Có 1 kết quả:

指令 chỉ lệnh

1/1

chỉ lệnh [chỉ lịnh]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mệnh lệnh, chỉ thị