Có 1 kết quả:

指令 chỉ lịnh

1/1

chỉ lịnh [chỉ lệnh]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mệnh lệnh, chỉ thị