Có 1 kết quả:

紙上空談 chỉ thượng không đàm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bàn luận không thật tế.