Có 1 kết quả:

紙錢 chỉ tiền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền giả làm bằng giấy để cúng bái. § Cũng gọi là “minh tiền” 冥錢, “hoàng chỉ” 黃紙.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ tiền giả làm bằng giấy để đốt cho người chết. Còn gọi là Minh tiền ( tiền âm phủ ).

Một số bài thơ có sử dụng