Có 1 kết quả:

整備 chỉnh bị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chuẩn bị, sắp đặt sẵn sàng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt cho tử tế đầy đủ.