Có 1 kết quả:

整容 chỉnh dung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa sang lại mặt mũi tóc tai cho dễ coi.