Có 1 kết quả:

整合 chỉnh hợp

1/1

chỉnh hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm cho phù hợp